Thông báo về việc mở lớp học kỳ phụ dành cho hệ cao đẳng K19

Danh sách các lớp được mở chi tiết xem file đính kèm

Lưu ý: SV xem lịch cụ thể trên trang sv.dhvnhn.vn

Thông báo về việc mở lớp học kỳ phụ dành cho hệ cao đẳng K19

Thông báo về việc mở lớp học kỳ phụ dành cho hệ cao đẳng K19