Các văn bản quy định việc khen thưởng, kỷ luật, cấp học bổng khuyến khích học tập, thực hiện chính sách cho sinh viên

1. Quy định về thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên tải về tại đây

2. Quy định về xét học bổng khuyến khích học tập tải về tại đây

3. Quy định về việc thực hiện chính sách chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên tải về tại đây

4. Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên tải về tại đây

5. Quy định về thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên tải về tại đây

6. Quy định về thực hiện chính sách nội trú cho sinh viên tải về tại đây