Thông báo mở lớp học thay thế ĐA-KL tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019

Kính gửi các đơn vị thông báo số 21/TB-ĐHCN về việc mở, không mở các lớp học thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ĐH K10, CĐN-ĐH K12 trong học kỳ 2 năm học 2018-2019. Đề nghị các đơn vị phân công giáo viên giảng dạy các lớp được mở, thông báo cho GV, SV và gửi về phòng Đào tạo để triển khai thực hiện.

Tin tiêu điểm