Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-ĐHCN ngày 18/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019, chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29006.pdf