Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-ĐHCN ngày 15/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc ban hành Quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019, như sau: /media/29/uffile-upload-no-title29018.pdf