Kế hoạch giảng dạy các lớp cao học Khóa 6 (số 41/KH-ĐHCN ngày 15/03/2017)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy các lớp cao học Khóa 6 (2016-2018), thời gian học từ 01/04/2017 đến 30/09/2017.

Tải về:Kế hoạch Giảng dạy Cao học Khóa 6

Trân trọng./.

Tin tiêu điểm