Kế hoạch nộp và bảo vệ luận văn tốt nghiệp Đại học - Khóa 9

1. Sinh viên nộp luận văn tốt nghiệp cho GV hướng dẫn.

Thời gian: 23/04/2018

Địa điểm: Tầng 7 - A10

2. Tập huấn sinh viên thiết kế bài thuyết trình, hướng dẫn quy trình bảo vệ luận văn.

Thời gian: 04/05/2018

Địa điểm: 205 - B3

3. Sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp

3.1. Sinh viên ngành QTKD

Thời gian: 09, 10/05/2018

Địa điểm: Khu A

3.2. Sinh viên ngành TC - NH

Thời gian: 11/05/2018

Địa điểm: Khu A