Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 45 (04/2018)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 45 (04/2018)

MỤC LỤC TẠP CHÍ KH&CN SỐ 45 (4/2018)

1

Ảnh hưởng của các thông số làm việc đến sự phân hủy Janus Green B trong dung dịch nước sử dụng ZnO/ZHC/AC composit

Trg.3

Effect of Operational on Degradation of Janus Green B from Aqueous Solution Using Zn0/ZHC/AC Composite

Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Minh Việt, Vũ Anh Tuấn

Abstract PDF

2

Ảnh hưởng của hệ thống hồ chứa đến tải lượng cacbon hữu cơ không tan của Sông Đà trong giai đoạn 1960 – 2014

Trg.8

Impact of the Reservoirs on the Poc Fluxes of the Da River over the Period 1960 – 2014

Lê Thị Phương Quỳnh, Phùng Thị Xuân Bình, Phạm Thị Mai Hương

Abstract PDF

3

Bước đầu khảo sát chất lượng nước tại một số cơ sở nuôi trồng thủy sản ở Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định và Hà Tĩnh

Trg.12

Preliminary Investigation of Water Quality in Several Aquacultural Farms in Hanoi City, Quang Ninh, Nam Dinh and Ha Tinh Provinces

Lê Như Đa, Lê Thị Phương Quỳnh, Phùng Thị Xuân Bình, Phạm Thị Mai Hương

Abstract PDF

4

Đánh giá khả năng hấp phụ niken (II) trong môi trường nước của vật liệu tổ hợp Lignin-Polyvinyl Ancol

Trg.16

Evaluation of Ni (II) Adsorption on the Lignin-Polyvinyl Alcohol Adsorbent

Nguyễn Ngọc Thanh, Phan Tiến Hưng, Chu Xuân Quang

Abstract PDF

5

Đặc tính của tro bã mía và sử dụng tro bã mía trong sản xuất gạch ceramic

Trg.19

Cheracterization of Sugar Cane Bagasse Ash and Using Sugar Cane Bagasse Ash in the Fabrication of Ceramic Tiles

Nguyễn Thị Thu Phương, Trần Quang Hải, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thị Thoa, Đào Thu Hà, Nguyễn Mạnh Hà

Abstract PDF

6

Một số khái niệm chung về pin năng lượng mặt trời hữu cơ - nguồn năng lượng sạch tiềm năng cho tương lai

Trg.23

Some General Concepts of Organic Photovoltaic Solar Cells - A Potential Clean Energy for Future

Bùi Thị Thu Trang, Lương Trung Sơn

Abstract PDF

7

Nghiên cứu các phương pháp và phân tích kết quả của quá trình tổng hợp lưu huỳnh polime

Trg.28

Study Methods and Analyze the Results of Polymer Sulfur Synthesis

Nguyễn Quang Tùng, Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thị Hà

Abstract PDF

8

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit sinh học từ nhựa epoxy và vi sợi xenlulo vi khuẩn

Trg.32

Preparation of Biocomposite Materials Based on Epoxy and Bacterial Cellulose

Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Thị Lánh

Abstract PDF

9

Nghiên cứu khả năng hấp phụ asen trong nước ngầm bằng vật liệu biến tính từ bùn đỏ Tây Nguyên

Trg.38

Study on the Adsorption of Asenic in Ground Water by the Modified of Tay Nguyen Red Mud

Phạm Thị Mai Hương, Phạm Thị Thanh Yên, Trần Hồng Côn

Abstract PDF

10

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb(II) trong nước bằng vật liệu carbon sulfo hóa từ mùn cưa

Trg.44

Study on the Adsorption of Pb(II) in Aqueous Solution with Material Based on Sulfonated Carbon from Sawdust

Nguyễn Mạnh Hà, Mai Ngọc Khánh Toàn, Đào Thanh Hương, Nguyễn Minh Đăng, Vũ Thị Thu Hà

Abstract PDF

11

Nghiên cứu khả năng thủy phân lá chè xanh bằng enzyme và ứng dụng để chiết tách polyphenol

Trg.49

Effects of Enzymatic Hydrolysis on Isolation Yield of Polyphenol from Vietnam Green Tea (Camellia Sinensis) Leaves

Lành Thị Ngọc, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Quang Tùng, Đào Thị Kim Dung, Đỗ Thị Thanh Trung, Trần Quốc Toàn

Abstract PDF

12

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ bám dính, thời gian khô, độ rửa trôi của màng polyacrylat

Trg.53

Research on Some Factors Influencing the Adhesion, Dry Time, Scrub Resistance of Polyacrylat Film

Nguyễn Thế Hữu, Đặng Hữu Trung, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Minh Việt

Abstract PDF

13

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ bám dính, độ phủ, độ bền kiềm của màng sơn copolyme styren acrylat

Trg.57

Research of Some Factors Affecting the Adhesion, Hiding Power, Alkali Resistance of Copolyme Styren Acrylat Paint

Nguyễn Thế Hữu, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Ngọc Thanh, Vũ Tiến Việt

AbstractPDF

14

Nghiên cứu quy trình khai thác tinh dầu lá Sau Sau

Trg.61

Study on the Process of Exploiting Liquidambar Formosana Hance Leaves Essential Oil

Lê Thị Phượng, Vũ Kiều Sâm, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Minh Thắng, Vũ Thị Cương

Abstract PDF

15

Nghiên cứu tiềm năng thu khí sinh học (biogas) từ quá trình phân hủy yếm khí rác thải thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trg.65

Study on Potential of Biogas Production from Anaerobic Digestion of Food Waste in Hanoi

Đinh Quang Hưng, Đỗ Trọng Mùi, Nguyễn Võ Hải Yến, Hoàng Thị Cúc, Bùi Văn Chinh

Abstract PDF

16

Nghiên cứu thu hồi niken sunfat từ dung dịch thải mạ crom-niken bằng kết tủa oxalat

Trg.69

Study on The recovery of Nickel Sulphate from Chromium-Nickel Waste Solution by Oxalate Precipitation

Nguyễn Thị Thoa, Đào Thu Hà, Trần Quang Hải, Nguyễn Xuân Huy

Abstract PDF

17

Nghiên cứu tính chất cơ học và độ chậm cháy của keo dán đi từ xốp phế thải

Trg.73

Study on Policy and Potential Ingredients of Polyester for Waste Discharge

Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Thị Thương

Abstract PDF

18

Nghiên cứu tổng hợp một số phức chất BIS [3-Aryl-4-formyl sydnone N-(2’,3’,4’,6’-tetra-O-acetyl-β-D-galatopyranosyl) thiosemicarbazonato] kẽm(II)

Trg.77

Study on Synthesis of Some Bis [3-aryl-4-Formylsydnone
n-(2’,3’,4’,6’-Tetra-o-Acetyl-β-d-galatopyranosyl)
Thiosemicarbazonato] Zinc(II) Complexes

Hoàng Thanh Đức
Abstract PDF

19

Nghiên cứu tổng hợp dung dịch hạt nano bạc sử dụng tác nhân khử đường glucozơ và NaBH4

Trg.82

Study on the Synthesis Of Silver Nanoparticles Solution with Reducing Agents of Glucose and NaBH4

Nguyễn Thế Hữu, Trần Quang Hải, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đức Hải, Vũ Tiến Việt

Abstract PDF

20

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại chứa zirconium với khuyết tật mạng tinh thể

Trg.86

Synthesis of Metal Organic Frameworks Materials Containing Ziconium with Defections in Frameworks

Nguyễn Đức Hải, Vũ Minh Tân, Đặng Hữu Cảnh, Nguyễn Đình Tuyến

Abstract PDF

21

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano compozit mới Fe-MIL-88B/GO ứng dụng trong phân hủy quang xúc tác thuốc nhuộm trong môi trường nước

Trg.90

Synthesis of Novel Fe-MIL-88B/GO Nano Composite Applied in the Photocatalytic Degradation of Reactive Dye in Aqueous Solution

Vũ Thị Hòa, Phạm Thị Thu Giang, Ngô Thúy Vân, Vũ Minh Tân, Vũ Anh Tuấn

Abstract PDF

22

Nghiên cứu xác định hàm lượng Al2O3 và F- trong mẫu thạch cao nhân tạo bằng phương pháp trắc quang sử dụng phức chất nhôm (Al) - Aluminon

Trg.95

Investigation on Determination of Al2O3 and F- in Artificial Gypsum by Spectrophotometry Methods Using Aluminum - Aluminon Complex

Trần Quang Hải, Nguyễn Thị Hải Yến

Abstract PDF

23

Phân lập ba Xanthone Tetraoxygen thế từ dịch chiết Điclometan của nhựa cây Garcinia Cowa Roxb. Ex Choisy

Trg.99

Isolation of Three Tetraoxygenated Xanthones from Dichloromethane Extract of Garcinia Cowa Roxb. Ex Choisy Latex

Nguyễn Thị Kim An, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Duyên, Trần Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hà
Abstract PDF

24

Phân tích các dạng tồn tại của chì, Cadimi trong đất bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng cao tần (ICP-OES)

Trg.102

Analysic of Existent Forms of Lead, Cadmium in Soil by Inductively Trg.Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometer Method (ICP - OES)

Đào Thu Hà, Tạ Thủy Nguyên, Nguyễn Thị Thu Phương

Abstract PDF

25

Phân tích hàm lượng florua trong nước thải công nghiệp bằng phương pháp trắc quang

Trg.106

Analysic of Fluoride Content in Industrial Wastewater by the Spectrophotometric Method

Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Kim Thêu

Abstract PDF

26

Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cặn chiết N-hexan từ lá loài Xăng sê (Sanchezia Speciosa)

Trg.110

Chemical Constituents and Biology Activities of n-Hexane Extract from Sanchezia Speciosa Leaves

Lê Thị Hồng Nhung

Abstract PDF

27

Tổng hợp và đặc trưng xúc tác lưỡng kim loại SBA-15 chứa Ni, Cu cho phản ứng hydro đề oxy hóa guaiacol

Trg.113

Synthesis and Characterization of Bimetallic Ni-Cu Containing SBA-15 Catalyst in Hydro - Deoxygenation of the Guaiacol

Phạm Thị Thu Giang, Vũ Thị Hòa, Ngô Thúy Vân

Abstract PDF

28

Tổng hợp và nghiên cứu những tính chất quang điện hóa của vật liệu nano TiO2 mảng ống và mảng sợi

Trg.118

Preparation and Photoelectrochemical Properties of TiO2 Nanotube and TiO2 Nanowires Arrays

Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Tùng, Bùi Sơn Hải

Abstract PDF

29

Tổng quan về sự xuất hiện, nguồn gốc, sự chuyển hóa của dược phẩm và sản phẩn chăm sóc cá nhân (PPCPs) trong môi trường nước

Trg.123

A Review of Occurrence, Sources and Fate of Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs) in Aquatic Environment

Phạm Thị Thanh Yên, Vương Thị Lan Anh

Abstract PDF

30

Vật liệu nanocompozit trên cơ sở blend cao su thiên nhiên/cao su butadien có ống nano cacbon đa tường

Trg.129

Rubber Nanocomposites Based on Natural Rubber/ Butadiene Rubber Blend and Multi Walled Carbon Nanotubes

Nguyễn Tuấn Anh, Đàm Thanh Thư

Abstract PDF

  • Thứ Tư, 13:32 09/05/2018

Tags: